Agnieszka Maliszewska prelegentką 51. Kongresu Zadružne zveze Slovenije - Polska Izba Mleka

Agnieszka Maliszewska prelegentką 51. Kongresu Zadružne zveze Slovenije

W miejscowości Portorož, położonej na malowniczym słoweńskim wybrzeżu w dniach 13-14 marca odbywał się 51. Kongres Związku Spółdzielczego Słowenii, do udziału w którym została zaproszona Agnieszka Maliszewska – dyrektor biura Polskiej Izby Mleka, pierwsza wiceprezydent COGECA.

W wydarzeniu wzięli udział prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele słoweńskich spółdzielni, organizacji rolniczych, a także eksperci i politycy, w tym między innymi minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Mateja Čalušić.

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Maliszewska – dyrektor biura PIM, pierwsza wiceprezydent COGECA, Mateja Čalušić – minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Słowenii, Borut Florjančič – prezes Słoweńskiego Związku Spółdzielni.

Podczas jednej z sesji towarzyszącej konferencji, której celem było omówienie obecnego stanu, perspektyw na przyszłość i wyzwań stojących przed środowiskiem biznesowym dla producentów i ich spółdzielni. Agnieszka Maliszewska wygłosiła prezentację pt. Wspólna Polityka Rolna dziś i jutro w świetle kryzysu na Ukrainie.

Jesteśmy w wyjątkowym momencie, kiedy rolnicy w całej Unii Europejskiej chcą zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko. Sytuacja dla rolników jest niezwykle trudna, wiedząc, że przyszłość całej Europy zależy od produkcji żywności, dlatego ważne jest, byśmy wspólnie rozmawiali o problemach, które dotyczą każdego z nas.
Nasi członkowie popierają pokojowe demonstracje. Nasi rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie rolnicze potrzebują stabilności, widoczności i przewidywalności, aby móc z ufnością patrzeć w przyszłość.
Należy promować konkurencyjny model spółdzielczy mający na celu poprawę siły przetargowej rolników w łańcuchu dostaw żywności, ułatwianie wspólnych inwestycji, aby umożliwić rolnikom uzyskanie większej wartości dodanej dla ich produktów oraz zachęcanie rolników do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
Strategicznym kompasem UE musi być nasza autonomia produkcyjna i przejście do Europy neutralnej dla klimatu. Dziś, jako członkowie Copa i Cogeca, podkreślamy pilną potrzebę zajęcia się obawami zgłaszanymi przez tysiące protestujących rolników i zaoferowania długoterminowych perspektyw dla sektora. – przekazała dyrektor PIM.

Rosnąca liczba legalnych protestów rolniczych w ostatnich tygodniach i miesiącach podkreśla pilną potrzebę, aby Unia Europejska ponownie skupiła się na obszarach wiejskich, rolnictwie i leśnictwie w ramach swojej polityki.

W nadchodzących tygodniach i miesiącach konieczna będzie ocena wpływu Zielonego Ładu na sektor rolniczy i wyciągnięcie z niego wniosków. W przypadku mandatu na lata 2024-2029 opowiadamy się za ograniczeniem regulacji o wyższej jakości. Pierwszym krokiem będzie sporządzenie ogólnego wykazu wpływu przyjętych przepisów, przy jednoczesnym zapewnieniu czasu na konsultacje i dyskusje techniczne na temat wszelkich nowych inicjatyw.
W tych trudnych czasach doceniamy wyciągniętą rękę i chęć uczestniczenia w dyskusjach ułatwionych przez strategiczny dialog zainicjowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen.– kontynuowała.

Aby odpowiedzieć na wyzwania stojące przed sektorem rolnym, skorzystać z możliwości oferowanych przez badania, innowacje i nowe technologie oraz pomóc rolnictwu i leśnictwu wrócić na właściwe tory, przyszły mandat Komisji musi koncentrować się na 4 imperatywach:
1. Następny budżet UE musi odzwierciedlać wiele wyzwań stojących przed rolnikami.
2. Program polityki handlowej musi być spójny z ambicjami ustalonymi w ramach rynku wewnętrznego, gwarantując jednocześnie solidne środki wzajemności i zwracając uwagę na wrażliwe produkty UE.
3. Wszelkie nowe propozycje związane z rolnictwem muszą być poparte studium wykonalności, omówionym z zainteresowanymi stronami.
4. Potrzebny jest komisarz ds. rolnictwa i obszarów wiejskich z kluczową rolą wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. – powiedziała podczas prezentacji Agnieszka Maliszewska.

leave a comment