Uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429

5 grudnia, 2022 mateusz Comments Off

 

ZAŁĄCZNIKI
do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) …/…
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w
odniesieniu do przepisów dotyczących stosowania niektórych weterynaryjnych
produktów leczniczych do celów zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w
wykazie i ich zwalczania