Pozostawiono bez rozstrzygnięcia – zapytanie ofertowe 1/10/2022 z dn. 24.10.2022 dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach GULFOOD DUBAJ 2023 w ramach zadania pt. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

15 listopada, 2022 mateusz Comments Off

W odpowiedzi na zapytanie  nr 1/10/2022 z dnia 24.10.2022 r. wpłynęły dwie oferty.

Obie oferty nie spełniają wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności zapisanego w rozdziale V pkt 1 zapytania ofertowego, w związku z czym podlegają odrzuceniu na podstawie rozdziału X punkt 8f zapytania ofertowego w związku z art. 76 oraz 70_1 § 4 Kodeksu cywilnego. Ponadto oferta jednej z  firm podlega odrzuceniu także na podstawie postanowień rozdziału X punkt 8a zapytania ofertowego – ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym Komisja zakończyła postępowanie nie dokonując wyboru oferty.