Konferencja online pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”

25 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

W dniu 22.01.2021 r. Polska Izba Mleka zorganizowała konferencję online pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”.

W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Grzegorz Puda.

Na zlecenie Polskiej Izby Mleka zostało wykonane badanie dotyczące wpływu unijnej strategii od Pola do Stołu na rozwój sektora mleczarskiego, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka. Podczas konferencji autorzy opracowania dr Piotr Szajner, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora mleczarskiego przedstawili wnioski zawarte w opracowaniu.

Strategia „Od pola do stołu” jest kompleksowym programem modernizacji i restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego, którego celem są procesy dostosowawcze do zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych, społecznych i klimatycznych. Strategia określa zestaw głównych i szczegółowych celów, które  powinny zostać zrealizowane, a ich efekty przyniosą korzyści we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Główne cele strategii są słuszne, gdyż dotyczą: zrównoważonej produkcji rolnej i przetwórstwa żywności, gospodarki zasobami naturalnymi i ochrony   klimatu, zrównoważonego  łańcucha   dostaw i sprawiedliwego podziału zysków wśród uczestników rynku, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonej konsumpcji i redukcji strat żywności.

Realizacja strategii będzie wymagała głębokich procesów dostosowawczych i w związku z tym nasuwa się zasadnicze pytanie o źródła finansowania nakładów inwestycyjnych. Polskie rolnictwo charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą podmiotową. Niewielka siła ekonomiczna gospodarstw rolnych będzie barierą przeprowadzenia inwestycji i procesów dostosowawczych.