Wyniki – Zapytanie ofertowe nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

14 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 03/12/2019 r. z dn. 16.12.2019 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2020 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka serdecznie dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Flyberry.

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy Compania Sp. z o. o.

Oferent Compania Sp. z o. o. został wezwany do wyjaśnienia niezgodności kwoty brutto wskazanej na formularzu ofertowym z szczegółowym zestawieniem kosztów oraz uzupełnienia harmonogramu płatności. Zgodnie z punktem V podpunkt 2 zapytania ofertowego ofertę należało przygotować w oparciu o wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz wzór szczegółowego zestawienia wydatków (załącznik nr 2). W przypadku tej oferty suma kwot w szczegółowym zestawieniu wydatków nie była zgodna z ceną wpisaną w formularzu ofertowym. Oferent wezwany został do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień. Firma udzieliła odpowiedzi  po wyznaczonym w wezwaniu terminie. Oferta podlegała zatem odrzuceniu zgodnie z punktem X podpunkt 9 litera a) i g)  zapytania ofertowego, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz Wykonawca nie dokonał poprawek i uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Przyjęcie uzupełnienia złożonego po upływie wyznaczonego terminu naruszałoby zasadę równego traktowania wykonawców.