Projekt ustawy dot. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów

6 sierpnia, 2021 mateusz Comments Off

W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
dostosowania wymaga przede wszystkim ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114). Natomiast
w następstwie wprowadzonych zmian dostosowana zostanie także ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn.
zm.) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784,
z późn. zm.).

Załączniki:

Ustawa ROP

Pismo dot. konsultacji ustawy

OSR

Tabela Zgodności

Odwrócona tabela zgodności

Uzasadnienie