Pozostawiono bez rozstrzygnięcia – zapytane ofertowe 1/07/2021 z dn. 19.07.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi w roku 2021/2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

13 sierpnia, 2021 mateusz Comments Off

W odpowiedzi na zapytanie  nr 1/07/2021 z dnia 19.07.2021 r. wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z pkt. X zapytania Informacje o formalnościach pkt 4 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn, a także pozostawienia zapytania bez wyboru oferty. W związku z powyższym Komisja zakończyła postępowanie nie dokonując wyboru oferty.