Odpowiedzi na pytania/wątpliwości otrzymane od dostawców dot. wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujących od dnia 21.05.2020 r.

22 maja, 2020 mateusz Comments Off

 
 
W nawiązaniu do zaktualizowanych Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujących od dnia 21.05.2020 r., przekazujemy odpowiedzi na pytania/wątpliwości otrzymane od dostawców.

 

 1. Czy od 25 maja porcje mogą być spożywane wyłącznie przez dzieci klas I-III, dzieci klas I-V, czy też przez całe środowisko szkolne? Czy dostawcy mogą dostarczać do szkół ilości produktów dla liczby dzieci określonych zgodnie z zawartymi umowami?
 2. Zgodnie z informacją podaną w komunikacie ARiMR obowiązującym od dnia 21.05.2020 r. produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 19.06.2020 r. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce. W związku z powyższym, należy wnioskować, iż produkty dostarczone do szkoły od 25.05 br. mogą spożywać dzieci znajdujące się w danej szkole bez względu na wiek.
   

 3. Co z produktami, które zostały dostarczone do szkół przed 12 marca, a na chwilę obecną upłynął ich termin ważności, lub znajdują się na stanach w szkołach i które będą rozdysponowane w pierwszej kolejności po otwarciu szkół w dniu 25 maja?
 4. Dostawca, który zrealizował przed dniem 12.03.2020 r. dostawy produktów mlecznych np. w 11 tygodniu roku z przeznaczeniem na udostępnienie w 11/12 tygodniu roku do szkoły i dostawy te zostały przez szkołę odebrane – może ubiegać się o pomoc do ww. dostaw produktów.

  Ponadto, decyzja dotycząca zagospodarowania produktów przyjętych przez szkołę, które utraciły przydatność do spożycia w okresie zamknięcia szkół, należy do danej szkoły. Nie przewiduje się zwrotu/refundacji kosztów utylizacji żywności/odpadów w ramach „Programu dla szkół”. Produkty przyjęte przez szkołę, które będą posiadać przydatność do spożycia od dnia 25.05 br. powinny być udostępnione dzieciom obecnym w danej placówce. Dostawca może ubiegać się o pomoc do ww. dostaw produktów.

  Produkty przekazane do szkół do udostępnienia dzieciom zostaną rozliczone na podstawie wystawionych dokumentów potwierdzających odbiór produktów przez szkołę, tj. m.in. dokumentów PZ, bez względu na to, czy produkty dostarczone trafiły do dzieci, czy też nie i zostały one zutylizowane lub zagospodarowane przez szkołę (w wyłączeniem sprzedaży innym podmiotom). W przypadku kontynuowania realizacji „Programu dla szkół” od 25 maja br. należy mieć na uwadze, że suma ilości poszczególnych produktów dostarczonych do szkoły w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 nie może być większa od ilości wynikających z umowy zawartej z daną szkołą na ten semestr.

   

 5. Kiedy dostawcy będą mogli składać wnioski o pomoc?
 6. Wnioskodawca może złożyć wniosek o pomoc za okresy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 1576), tj. po 6 lub 12 tygodniach udostępniania produktów.

  W przypadku wejścia w życie nowelizacji ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin składania wniosków o pomoc w ramach „Programu dla szkół” może ulec zmianie.
   

 7. Odstąpienie od dostaw do szkół podstawowych (nieekonomiczność dostaw, zerowe stany magazynowe, mała liczba dzieci, szkoły nie są w stanie określić liczby dzieci, lub odmawiają przyjęcia produktów tłumacząc zagrożeniem epidemiologicznych i wprowadzonymi warunkami reżimu sanitarnego)
 8. Produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 19.06.2020 r. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce. Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest skontaktować się z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości produktów na dostawy do placówek oświatowych.

  Jeżeli ww. dostawy nie mogą być dostarczone do szkół (dostawca powinien pozyskać od szkoły/szkół stosowne pisemne oświadczenie szkoły o nie wyrażeniu chęci lub odmowie realizacji programu z powodu sytuacji epidemicznej), w drugiej kolejności można przekazać je do jednostek, wskazanych w pkt 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. Mając na uwadze powyższe, nadmieniamy, że nie ma obowiązku realizacji „Programu dla szkół”, pod warunkiem odebrania od szkoły stosownego oświadczenia. Dostawca zobowiązany jest do realizacji dostaw do szkoły na podstawie umowy zawartej z daną placówką oświatową na dany semestr roku szkolnego. Decyzja dotycząca sposobu realizacji umowy i ewentualnych zmian należy do stron umowy, które ją zawarły.