Ministrowie 27 krajów Unii Europejskiej wydali wspólne oświadczenie w sprawie reakcji potrzebnej na poziomie europejskim – w ramach wspólnej polityki rolnej – na dzisiejszy kryzys COVID-19, gdzie wnioskują m.in. o prywatne przechowywanie

17 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa UE-27 w sprawie reakcji potrzebnej na poziomie europejskim – w ramach wspólnej polityki rolnej – na dzisiejszy kryzys COVID-19.

Ministrowie rolnictwa Irlandii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji , Słowenii, Hiszpanii i Szwecji, wspierani przez Chorwację:

Uznają wpływ kryzysu COVID-19 na wszystkich obywateli Europy;

Podkreślają, że naszym wspólnym bezpośrednim priorytetem w tej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego jest ochrona życia i zdrowia ludzi;

Podkreślają istotną rolę rolników i szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w żywność Europy w czasie kryzysu, a także podstawowych ram ustanowionych w tym zakresie przez wspólną politykę rolną (WPR) oraz konieczność silnej WPR w przyszłości;

Wzywają wszystkie państwa członkowskie do współpracy w duchu solidarności europejskiej;

Z niepokojem odnotowują wpływ kryzysu COVID-19 na rynki wschodzące w sektorze rolno-spożywczym, który jest już znaczny w przypadku niektórych podsektorów;

Uważają, że należy wziąć pod uwagę, że średnio- i długoterminowe skutki mogą potencjalnie być poważne i długotrwałe dla europejskich rolników, przemysłu spożywczego i gospodarki wiejskiej;

Witają z zadowoleniem solidarność wykazaną do tej pory w europejskiej reakcji, w tym poprzez nowe tymczasowe ramy pomocy państwa, wytyczne dotyczące zarządzania granicami i swobodnego przepływu pracowników oraz dwa etapy inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirus, która obejmuje pewną elastyczność wokół programu wdrażania WPR;

Należy jednak wziąć pod uwagę, że w tej chwili nadal istnieje potrzeba podjęcia pilnych dodatkowych odpowiednich i odpowiedzialnych środków w ramach WPR.

Jako ministrowie rolnictwa wzywamy zatem Komisję do ułatwienia:

➢ Wdrożenia środków w ramach rozporządzenia w ramach wspólnej organizacji rynku (WOR), w tym w szczególności dopłat do prywatnego przechowywania, w celu wsparcia tych sektorów, w których zauważono znaczące zakłócenia rynku i wpływ na ceny, a także wyjątkową pomoc dla rolników w najbardziej dotkniętych sektorach na mocy art. 219 i 221 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych;

➢ Bieżącego przeglądu i monitorowania wszystkich sektorów w nadchodzącym okresie, z gotowością do wprowadzenia w razie potrzeby dalszych środków WOR;

➢ Natychmiastowego rozszerzenie dalszych elastyczności na państwa członkowskie w ramach obu filarów WPR, w tym w odniesieniu do wcześniejszych terminów płatności, wyższych stawek płatności zaliczkowych niż te, które zostały już ogłoszone, uruchomienie szczególnych środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz wdrożenie kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych, bez obniżania skuteczności systemu kontroli;

➢ Ciągła silna i skoordynowana reakcja europejska, która pokazuje wszystkim naszym obywatelom istotną rolę, jaką europejscy rolnicy i szerzej sektor rolno-spożywczy muszą odgrywać w reakcji na COVID-19, a także siłę WPR we wspieraniu bezpieczeństwa żywnościowego , ochrony środowiska i tętniących życiem obszarów wiejskich, w tym krytycznym momencie i na przyszłość.

➢ Gotowości europejskich gospodarstw rolnych do radzenia sobie z kryzysem COVID-19, a także innymi obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, w tym zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

 

Źródło: Tłumaczenie i opracowanie BIOTECO

16.04. 2020