Ministerstwo Rozwoju: 2 projekty dot. nadtlenków organicznych do konsultacji publicznych

5 października, 2020 mateusz Comments Off

Ministerstwo Rozwoju przekazało dwa projekty rozporządzeń  do konsultacji publicznych.

–  projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i
transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych,

– projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

Treści projektów  zostały opublikowane pod dołączonymi poniżej linkami:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338852
https://legislacja.gov.pl/projekt/12338853

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie Państwa uwag i opinii do dnia 19.10.2020 r.