List Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

25 marca, 2020 mateusz Comments Off

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Norbert Lins,  wystosował list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

Z wdzięcznością przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej polegającą na przyznaniu rolnikom jednomiesięcznego zobowiązania do złożenia wniosku o wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej.  Na tym etapie nie można przewidzieć końca tej krytycznej sytuacji, dlatego też wzywamy Komisję do przygotować strategię w oczekiwaniu na wszelkie dalsze trudności, które mogą pojawić się w związku z wdrażaniem WPR, obejmującą zarówno pierwszy, jak i drugi filar, a także takie kwestie, jak harmonogram płatności, inspekcje gospodarstw w celach weryfikacyjnych, kontrole, wnioski o pomoc. W czasach kryzysu ogólnym celem musi być uproszczenie procedur, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej elastyczności państwom członkowskim i dopuszczenie ogólnych odstępstw we wdrażaniu środków WPR do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu ochrony europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.  – czytamy w liście do Komisarza Wojciechowskiego.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Norbert Lins,  w związku z zaistniałą sytuacją prosi Komisję do przedstawienia konkretnych wskazówek dla państw członkowskich dotyczących sposobu komunikowania się z rolnikami w sprawie ich obowiązków wobec pracowników, jak również prosi  Komisję o przyjęcie kompleksowej strategii, podobnie jak podczas kryzysów na europejskim rynku mleka w 2016 r., w celu wspierania najbardziej dotkniętych sektorów, również poprzez uruchomienie awaryjnych linii kredytowych dla producentów.

Pełen list dostępny jest poniżej.