Komisja Europejska ogłasza nowy zestaw środków mających pomóc sektorowi rolno-spożywczemu w tym niespotykanym kryzysie po wybuchu wirusa koronawirusa

6 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Zaproponowana przez Komisję Europejską inicjatywa inwestycyjna plus (CRII +) w odpowiedzi na koronawirus wprowadza wyjątkową elastyczność i uproszczenie w wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych inwestycji (EFSI), w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W odniesieniu do EFRROW CRII + będzie wspierać rolników, obszary wiejskie i kraje UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu tych funduszy, w tym:

  • elastyczność w korzystaniu z instrumentów finansowych: rolnicy i inni beneficjenci rozwoju obszarów wiejskich będą mogli korzystać z pożyczek lub gwarancji na pokrycie kosztów operacyjnych do 200 000 EUR na korzystnych warunkach, takich jak bardzo niskie stopy procentowe lub korzystne harmonogramy płatności.
  • realokacja środków: kraje UE mogą przeznaczyć środki nadal dostępne w ramach swoich programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na sfinansowanie odpowiednich działań na wypadek kryzysu. Pieniądze nadal będą musiały zostać wykorzystane w ramach odpowiedniego PROW. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie i niezwłocznie reagować na wszelkie wnioski o zmiany programu.
  • odroczenie przedłożenia rocznych sprawozdań: termin dla krajów UE na przedłożenie tych sprawozdań z realizacji ich PROW jest przesunięty, co daje władzom krajowym więcej czasu na ich zebranie.
  • nie są wymagane zmiany umów o partnerstwie: kraje UE nie będą musiały zmieniać umów o partnerstwie w celu modyfikacji swoich PROW, zniesienie niektórych procedur administracyjnych.

Oprócz środków bezpośrednio związanych z EFRROW w ramach CRII + Komisja proponuje dalszą elastyczność i uproszczenie innych instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR):

  • Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w ramach WPR: termin zostanie przedłużony o miesiąc, od 15 maja do 15 czerwca 2020 r., Dając rolnikom więcej czasu na wypełnienie wniosku zarówno o płatności bezpośrednie, jak i płatności na rozwój obszarów wiejskich.
  • Wyższe zaliczki na płatności: w celu zwiększenia przepływów pieniężnych rolników Komisja zwiększy zaliczki na płatności bezpośrednie (z 50% do 70%) i płatności na rozwój obszarów wiejskich (z 75% do 85%). Rolnicy zaczną otrzymywać te zaliczki od połowy października.
  • Ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu i swobody w zakresie wymogów dotyczących terminów: kraje UE muszą przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia spełnienia warunków kwalifikowalności. Jednak w obecnych wyjątkowych okolicznościach zasadnicze znaczenie ma zminimalizowanie fizycznego kontaktu między rolnikami, a inspektorami przeprowadzającymi kontrole. Środek ten pomoże zmniejszyć obciążenia administracyjne i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Źródło: Komisja Europejska