Klauzula informacyjna RODO - Polska Izba Mleka

Klauzula informacyjna RODO

Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku, wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 7/23, 15 – 213 Białystok, e mail: izba@izbamleka.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy,a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;

b) pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień;

c) sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, posiada Pani/Pan prawo jej wycofania.

7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.