Agnieszka Maliszewska nominowana do Rady Kobiet Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 marca, 2022 mateusz Comments Off

– Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień inauguracji (8 marca) prac Rady Kobiet w rolnictwie będzie dobrym dniem dla podejmowania mądrych decyzji w rolnictwie. Mądrych, dzięki pomocy kierowanej przez kobiety – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Henryk Kowalczyk wyraził wdzięczność wszystkim kobietom w Polsce, które wspierają uchodźców. Zwrócił również uwagę, że zadaniem Rady Kobiet w rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, która została przewodniczącą Rady Kobiet w Rolnictwie, podkreśliła, że rola kobiet w życiu społecznym jest coraz większa.

Kadencja Rady Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób.

Zadania Rady Kobiet w rolnictwie:

 • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów,
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych),
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia,
 • wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie:
 • dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie,
 • ekologicznej żywności,
 • dziedzictwa i kultury wsi,
 • pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych,
 • podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

Dodatkowo w celu realizacji powyższych zadań Rady Kobiet w rolnictwie przewodniczący będzie mógł zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym. Ponadto przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze i tematyczne złożone z członków Rady oraz innych osób zaproszonych do udziału w pracach Rady, a także zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz.