Pola działalności Polskiej Izby Mleka

Definicja branży mlecznej

Branża mleczna – gałąź gospodarki, która obejmuje zbiór podmiotów na rynku uczestniczących w łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych. Należą do nich m.in. producenci mleka, przetwórcy mleka, producenci pasz i nawozów, laboratoria, producenci/dystrybutorzy dodatków, producenci półproduktów, producenci maszyn i urządzeń, producenci środków higieny, dystrybutorzy, usługodawcy z zakresu badań i rozwoju oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w łańcuchu funkcjonowania mleczarni.Działania lobbingowe na rzecz polskiego mleczarstwa

– opiniowanie aktów pranych dotyczących polskiego sektora mleczarskiego

– wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą

– monitorowanie zmian w zakresie uregulowań dotyczących sektora mleczarskiego

– ścisła współpraca z Komisją Europejską oraz krajowymi instytucjami rządowymi

– sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawienie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

– wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich przepisów i aktów prawnych.

Działania zwiększające innowacyjność

– współpraca z placówkami naukowo-badawczymi

– stymulowanie potencjału innowacyjnego członków PIM

– tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dyfuzja nowych rozwiązań

– utworzenie i rozwój zaplecza badawczego działającego na potrzeby Izby i jej członków.

Promocja i umacnianie polskiego mleczarstwa

– promocja marki Izby i jej członków, sukcesów i projektów realizowanych w ramach Izby

– promocja i działania marketingowe branży mlecznej

– promocja spożycia mleka i jego przetworów

– udział w konferencjach, targach i innych wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą,

– nawiązanie kontaktów gospodarczych i kooperacyjnych na rzecz i w imieniu Polskiej Izby Mleka


Internacjonalizacja działań Polskiej Izby Mleka

– zwiększenie potencjału i oferty członków Izby na rynkach zagranicznych

– pozyskanie kapitału i inwestorów zagranicznych

– uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Doskonalenie kwalifikacji członków Polskie Izby Mleka oraz podmiotów zależnych

– pozyskiwaniem szeroko pojętej wiedzy niezbędnej do rozwoju członków Izby

– oparcie się na dziedzinach nie związanych z kwalifikacjami zawodowymi, np. nowoczesne zarządzanie, logistyka, prawo własności intelektualnej, transfer technologii, finansowanie innowacji itp.

Inne działania Izby

– Reprezentowanie interesów członków Polskiej Izby Mleka w pracach organów i instytucji doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego

– Rozpowszechnianie bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Polskiej Izby Mleka

– Świadczenie członkom Polskiej Izby Mleka pomocy doradczo-konsultacyjnej

– Działalność wydawnicza, wystawiennicza i szkoleniowa

– Organizacja rankingów branży mleczarskiej

– Certyfikacja członków (produktów) Polskiej Izby Mleka