ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok +85 674 73 29

O NAS

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka działa od kwietnia 2008 roku. Jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem. Polska Izba Mleka zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka oraz jest strategicznym partnerem krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa, w tym także poza granicami kraju. Jednym z głównych zadań organizacji jest pomoc w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów handlowych z odbiorcami polskich przetworów mleczarskich na całym świecie. Ogromny akcent pracy kładziony jest na promocję polskich wyrobów mleczarskich. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków Organizacja pełni rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego. Poprzez dostarczanie swoim członkom informacji, wymianę poglądów, analizowanie zachodzących zmian w mleczarstwie na arenie krajowej i światowej, Polska Izba Mleka wpływa na kształt polskiego mleczarstwa. Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładzie nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi politykę rolną. Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa.

Poprzez dostarczanie swoim członkom informacji, wymianę poglądów, analizowanie zachodzących zmian w mleczarstwie na arenie krajowej i światowej, Polska Izba Mleka wpływa na kształt polskiego mleczarstwa. Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładzie nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi politykę rolną. Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa. Działania, jakie podejmowane są na rzecz polskiego mleczarstwa są bardzo szerokie. Skupione są m.in. na intensywnych działaniach lobbingowych oraz innych formach aktywności służących rozwojowi i podnoszeniu konkurencyjności polskiego mleczarstwa.

Milk pours into a beautiful crystal glass on a blue background and splashes around

Działania:

– Występowanie z inicjatywą ustawodawczą
– Promocja i umacnianie polskiego mleczarstwa oraz przetworów mleczarskich na rynkach krajowych i zagranicznych
– Działalność wydawnicza i szkoleniowa oraz przeprowadzanie ekspertyz
– Reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucjach doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego
– Prowadzenie działań kooperacyjnych z podmiotami z kraju i zagranicy, w tym z odpowiednikami PIM w innych państwach członkowskich UE oraz ważniejszych producentów i eksporterów mleka na świecie
– Działania lobbingowe na rzecz polskiego mleczarstwa
– Działania zwiększające innowacyjność
– Internacjonalizacja działań Izby
– Inne działania ukierunkowane na realizację członków PIM

Współpraca z:

– Komisją Europejską oraz innymi instytucjami międzynarodowymi ukierunkowanymi na mleczarstwo (EDA, ASSIFONTE, EUCOLAIT)
– Instytucjami kreującymi politykę mleczną w kraju (MRiRW, ARR, KOWR)
– Innymi organizacjami działającymi na rzecz mleczarstwa (m.in. IERiGŻ, FAPA)
– Placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów wchodzących w skład PIM

Wiedza:

– Rozpowszechnianie najbardziej aktualnych informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Polskiej Izby Mleka
– Wymiana informacji pomiędzy członkami PIM na temat wiarygodności kontrahentów
– Doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych

Pomoc:

– Świadczenie członkom Izby pomocy doradczo- konsultacyjnej, m.in. w zakresie dostępu do środków UE
– Pomoc w zakresie konsolidacji i restrukturyzacji branży mleczarskiej
– Pomoc w ubezpieczeniach majątkowych zakładów i spółdzielni mleczarskich

Władze Polskiej Izby Mleka

Rorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Amalia Edinson
Marketing Manager

Realizowane projekty

Sprawdź jakie projekty są realizowane w ramach budżetu Polskiej Izby Mleka

Celem programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.

Firma TRADE MILK to solidny partner w zakresie działalności na rynku rolno-spożywczym, szczególnie aktywny na rynku produktów mleczarskich, współpracujący w zakresie handlu krajowego jak i międzynarodowego.

Fakty i mity

Logotyp do uzupełnienia (brak w dostępnych materiałach)

„Fakty i mity o mleku” to cykl konferencji organizowanych przez Polską Izbę Mleka.