Nasza Misja


Misją Polskiej Izby Mleka jest ścisła współpraca jej członków i partnerów na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami.


Wizję tę zrealizować chcemy m.in. poprzez:

 

– Wspieranie rozwoju konkurencyjnego i dochodowego mleczarstwa w Polsce

– Lobbowanie na rzecz polskiego mleczarstwa na poziomie krajowym i unijnym

– Internacjonalizację polskiego przemysłu mleczarskiego

– Wykreowanie statusu polskiej branży mleczarskiej jako jednej z najważniejszych gałęzi rozwoju polskiego rolnictwa

– Stałą współpracę z instytucjami kreującymi politykę mleczną

– Współpracę z innymi organizacjami branżowymi, by wspólnie działać na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa

– Kooperację z innymi izbami gospodarczymi, tworzenie silnej pozycji branży mleczarskiej i aplikowanie o środki z UE na ten cel

– Propagowanie etycznych zachowań w przemyśle mleczarskim

– Promowanie zdrowia, przez promocję mleka jako najważniejszego i najtańszego składnika codziennej diety

– Współpracę z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów wchodzących w skład Polskiej Izby Mleka

 

 

 

– Kierowanie przekonań konsumentów w kierunku polskich produktów mleczarskich

– Promowanie branży jako atrakcyjnego i nowoczesnego miejsca pracy, rozwijającego kompetencje każdego indywidualnego pracownika

– Współpracę z krajowymi i światowymi jednostkami naukowymi w celu kształcenia
i dokształcania kadry na potrzeby branży mleczarskiej

– Tworzenie warunków rozwoju członków Polskiej Izby Mleka oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych

– Prowadzenie wiarygodnych analiz i badań rynku mleczarskiego

– Certyfikację członków Izby i ekspertów działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej

– Stworzenie platformy internetowej zarówno w zakresie szkolenia członków Izby jak też wymiany wiedzy i informacji

– Świadczenie Członkom Polskiej Izby Mleka pomocy doradczo – konsultacyjnej m.in. w zakresie: promocji, prawa spółdzielczego i handlowego, wymiany informacji dotyczącej dłużników

– Stworzenie wspólnej polityki negocjacyjnej z podmiotami handlowymi.

 

Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładziemy nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Jest to możliwe dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi wspólną politykę rolną.


Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa.

Wiedza ta przedstawiana jest m.in. w formie:

– Spotkań merytorycznych w grupach tematycznych (seminaria, szkolenia stacjonarne oraz przy użyciu platformy e-lerningowej)
– Aktualności, newsletterów
– Przeglądu gazet – publikacji branżowych
– Opracowań biuletynów
– Pokazywania najlepszych praktyk, wskazówek
– Przekazywania statystycznych kompendiów
– Opracowań własnych z prowadzonych badań i sondaży

Polska Izba Mleka to promocja i wymiana nowych idei dzięki współpracy ze specjalistami na całym świecie. Grupy robocze Polskiej Izby Mleka wspomagane są przez grupę ekspertów, aby rozwijać wiedzę i pomagać wdrażać ją w praktyce przemysłowej.


Główne korzyści płynące z uczestnictwa w Polskiej Izbie Mleka to:

– Dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i technicznej oraz dobrych praktyk

– Możliwość uczestnictwa w wysokiej klasy eksperckich grupach roboczych oraz korzystania z wypracowanych przez nie osiągnięć

– Możliwości zaangażowania się we współpracę z kluczowymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zaangażowanymi na rzecz rozwoju mleczarstwa

– Wymiana doświadczeń i stała współpraca z Izbami Gospodarczymi działającymi w innych krajach UE

– Ochrona komercyjnych i politycznych interesów w odniesieniu do UE i innych międzynarodowych związków i organizacji

– Stworzenie wspólnej polityki negocjacyjnej w stosunku do podmiotów handlowych

– Uczestnictwo w negocjacjach i konsultacjach na poziomie władz krajowych

– Współpraca z innymi krajowymi instytucjami w celu wzmocnienia pozycji branży mleczarskiej w zakresie opiniowania i tworzenia aktów prawnych

– Uczestnictwo w seminariach i warsztatach o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym

– Informacja i udział w ustalaniu obowiązujących standardów (m.in. w zakresie weterynarii, oznakowań żywności, itp)

 

– Benchmarking dla konkurencyjności i doskonałości (badania i analizy porównawcze, „podpatrywanie” dobrych praktyk)

– Korzystanie z badań i analiz rynku mleka w Polsce i świecie prowadzonych przez Polską Izbę Mleka

– Ujednolicenie standardów weterynaryjnych i jakościowych mleka surowego

– Przygotowywanie wiarygodnych analiz i badań marketingowych dostępnych dla członków Izby

– Korzystanie z potencjału i wiedzy doradców skupionych przy Polskiej Izbie Mleka działających na rzecz branży mleczarskiej na terenie Polski, wdrożenie sytemu ich akredytacji w celu zapewnienia wysokiej jakości usług na rzecz mleczarstwa – akredytacja udzielana przez Polską Izbę Mleka

– Nawiązanie współpracy z laboratoriami działającymi na rzecz mleczarstwa oraz jednostkami badawczymi na terenie UE

– Promocja polskiego mleczarstwa w kontekście pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników w przedsiębiorstwach

– Promocja branży mleczarskiej w kontekście utrzymywania dobrego wizerunku w oczach konsumentów

– Działania z zakresu komunikacji i PR (m.in. poprzez informacje o roli, rozwoju i wpływie odżywiania na zdrowie)

– Wspólne promocje mleka i produktów mleczarskich prowadzone w konsultacjach z działami marketingu członków Polskiej Izby Mleka.

Członkostwo w Polskiej Izbie Mleka oferuje namacalne i bezpośrednie korzyści w zakresie dostępu do wiedzy, warunków do wdrażania innowacji i zdrowej konkurencji.

Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa.