Główne cele Polskiej Izby Mleka

Cele Polskiej Izby Mleka

Działania

– Występowanie z inicjatywą ustawodawczą

– Promocja i umacnianie polskiego mleczarstwa oraz przetworów mleczarskich na rynkach krajowych i zagranicznych

– Działalność wydawnicza i szkoleniowa oraz przeprowadzanie ekspertyz

– Reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucjach doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego

– Prowadzenie działań kooperacyjnych z podmiotami z kraju i zagranicy, w tym z odpowiednikami PIM w innych państwach członkowskich UE oraz ważniejszych producentów i eksporterów mleka na świecie

– Działania lobbingowe na rzecz polskiego mleczarstwa

– Działania zwiększające innowacyjność

– Internacjonalizacja działań Izby

– Inne działania ukierunkowane na realizację członków PIM

Współpraca z:

– Komisją Europejską oraz innymi instytucjami międzynarodowymi ukierunkowanymi na mleczarstwo  (EDA, ASSIFONTE, EUCOLAIT)

– Instytucjami kreującymi politykę mleczną w kraju (MRiRW, ARR, KOWR)

– Innymi organizacjami działającymi na rzecz mleczarstwa (m.in. IERiGŻ, FAPA)

– Placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów wchodzących w skład PIM

Wiedza

– Rozpowszechnianie najbardziej aktualnych informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Polskiej Izby Mleka

– Wymiana informacji pomiędzy członkami PIM na temat wiarygodności kontrahentów

– Doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych

Pomoc

–  Świadczenie członkom Izby pomocy doradczo- konsultacyjnej, m.in. w zakresie dostępu do środków UE

–  Pomoc w zakresie konsolidacji i restrukturyzacji branży mleczarskiej

–  Pomoc w ubezpieczeniach majątkowych zakładów i spółdzielni mleczarskich