Na podstawie §27 ust.1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się dnia 23.06.2016 r. w Warszawie przy ul Senatorskiej 13/15 o godz. 11.30.

 

zaproszenie i porządek obrad

wzór-pełnomocnictwa

Uchwała zarządu PIM w sprawie ustalenia terminu posiedzenia

Uchwała w sprawie powołania uzupełniająco nowego członka Sądu Koleżeński…

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalno…

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Ml…

Uchwała w przedmiocie rozporządzenia zyskiem bilansowym za rok 2015

Uchwała w przedmiocie planu działania na 2016 r. oraz przyjęcia planu fi…