Walne Założycielskie

Walne Zgromadzenie Założycielskie powołało 23 kwietnia br. Polską Izbę Mleka (PIM).

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego działającą w oparciu o Ustawę z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (dz. U. z dnia 8 czerwca 1989 roku).

Zgromadzenie założycielskie przegłosowało statut, ustaliło skład Zarządu Polskiej Izby Mleka, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Pełny skład osobowy organów w zakładce Władze PIM.

Misją Polskiej Izby Mleka jest ścisła współpraca członków i partnerów PIM na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji polskiego mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami.

Polska Izba Mleka pragnie być strategicznym partnerem polskiego mleczarstwa, krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków, Izba będzie pełnić rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego oraz platformy transferu wiedzy z zewnątrz do swoich członków i odwrotnie. Ściśle współpracować będzie z Krajową Izbą Gospodarczą.