Definicja branży mlecznej

Branża mleczna - gałąź gospodarki, która obejmuje zbiór podmiotów na rynku uczestniczących w łańcuchu produkcji mleka i produktów mlecznych. Należą do nich m.in. producenci mleka, przetwórcy mleka, producenci pasz i nawozów, laboratoria, producenci/dystrybutorzy dodatków, producenci półproduktów, producenci maszyn i urządzeń, producenci środków higieny, dystrybutorzy, usługodawcy z zakresu badań i rozwoju oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w łańcuchu funkcjonowania mleczarni.

Obszary działalności Polskiej Izby Mleka

1. Działania lobbingowe na rzecz polskiego mleczarstwa

 • opiniowanie aktów pranych dotyczących polskiego sektora mleczarskiego
 • wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą
 • monitorowanie zmian w zakresie uregulowań dotyczących sektora mleczarskiego
 • ścisła współpraca z Komisją Europejską oraz krajowymi instytucjami rządowymi
 • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawienie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich przepisów i aktów prawnych.

2. Działania zwiększające innowacyjność

 • współpraca z placówkami naukowo-badawczymi
 • stymulowanie potencjału innowacyjnego członków PIM
 • tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dyfuzja nowych rozwiązań
 • utworzenie i rozwój zaplecza badawczego działającego na potrzeby Izby i jej członków.

3. Promocja i umacnianie polskiego mleczarstwa

 • promocja marki Izby i jej członków, sukcesów i projektów realizowanych w ramach Izby
 • promocja i działania marketingowe branży mlecznej
 • promocja spożycia mleka i jego przetworów
 • udział w konferencjach, targach i innych wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą,
 • nawiązanie kontaktów gospodarczych i kooperacyjnych na rzecz i w imieniu Polskiej Izby Mleka

4. Internacjonalizacja działań Polskiej Izby Mleka

 • zwiększenie potencjału i oferty członków Izby na rynkach zagranicznych
 • pozyskanie kapitału i inwestorów zagranicznych
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach

5. Doskonalenie kwalifikacji członków Polskie Izby Mleka oraz podmiotów zależnych

 • pozyskiwaniem szeroko pojętej wiedzy niezbędnej do rozwoju członków Izby
 • oparcie się na dziedzinach nie związanych z kwalifikacjami zawodowymi, np. nowoczesne zarządzanie, logistyka, prawo własności intelektualnej, transfer technologii, finansowanie innowacji itp.

Inne dzałania Izby

 • Reprezentowanie interesów członków Polskiej Izby Mleka w pracach organów i instytucji doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego
 • Rozpowszechnianie bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Polskiej Izby Mleka
 • Świadczenie członkom Polskiej Izby Mleka pomocy doradczo-konsultacyjnej
 • Działalność wydawnicza, wystawiennicza i szkoleniowa
 • Organizacja rankingów branży mleczarskiej
 • Certyfikacja członków (produktów) Polskiej Izby Mleka