Misja Polskiej Izby Mleka Ścisła współpraca członków i partnerów Polskiej Izby Mleka na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji polskiego mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami.

Misja i korzyści

Nasza wizja
Polska Izba Mleka pragnie być strategicznym partnerem polskiego mleczarstwa, krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał naszych członków chcemy pełnić rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego. Polska Izba Mleka pragnie pełnić rolę platformy do transferu wiedzy z zewnątrz do swoich członków i odwrotnie. Poprzez dostarczanie naszym członkom informacji, wymianę poglądów, analizowanie zachodzących zmian w mleczarstwie na arenie krajowej i światowej Polska Izba Mleka pragnie wpływać na kształt polskiego mleczarstwa.

Wizję tą zrealizować chcemy m.in. poprzez:
1) Wspieranie rozwoju konkurencyjnego i dochodowego mleczarstwa w Polsce
2) Lobbowanie na rzecz polskiego mleczarstwa na poziomie krajowym i unijnym
3) Internacjonalizację polskiego przemysłu mleczarskiego
4) Wykreowanie statusu polskiej branży mleczarskiej jako jednej z najważniejszych
gałęzi rozwoju polskiego rolnictwa
5) Stałą współpracę z instytucjami kreującymi politykę mleczną
6) Współpracę z innymi organizacjami branżowymi, by wspólnie działać na rzecz
rozwoju polskiego mleczarstwa
7) Współpracę z innymi izbami gospodarczymi w celu tworzenia silnej pozycji branży mleczarskiej oraz aplikowania o środki z UE na ten cel
8) Propagowanie etycznych zachowań w przemyśle mleczarskim
9) Współpracę z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów wchodzących w skład Polskiej Izby Mleka
10) Kreowanie wśród społeczności promocji zdrowia, poprzez promocję mleka jako najważniejszego i najtańszego składnika codziennej diety
11) Kreowanie przekonań konsumentów w kierunku polskich produktów mleczarskich
12) Promowanie branży jako atrakcyjnego i nowoczesnego miejsca pracy, które rozwija kompetencje każdego indywidualnego pracownika
13) Współpracę z krajowymi i światowymi jednostkami naukowymi w celu kształcenia
i dokształcania kadry na potrzeby branży mleczarskiej
14) Tworzenie warunków rozwoju członków Polskiej Izby Mleka oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych
15) Prowadzenie wiarygodnych analiz i badań rynku mleczarskiego
16) Certyfikację członków Izby i ekspertów działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej
17) Stworzenie platformy internetowej zarówno w zakresie szkolenia członków Izby jak też wymiany wiedzy i informacji
18) Świadczenie Członkom Polskiej Izby Mleka pomocy doradczo-konsultacyjnej m.in. w zakresie: promocji, prawa spółdzielczego i handlowego, wymiany informacji dotyczącej dłużników.
19) Stworzenie wspólnej polityki negocjacyjnej z podmiotami handlowymi.

Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładziemy nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi wspólną politykę rolną.

Główne korzyści płynące z uczestnictwa w Polskiej Izbie Mleka to:
• Dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i technicznej oraz dobrych praktyk
• Możliwość uczestnictwa w wysokiej klasy eksperckich grupach roboczych oraz korzystania z osiągnięć wypracowanych przez ekspertów
• Możliwości zaangażowania się we współpracę z kluczowymi krajowymi
i międzynarodowymi organizacjami zaangażowanymi na rzecz rozwoju mleczarstwa
• Wymiana doświadczeń i stała współpraca z Izbami Gospodarczymi działającymi
w innych krajach UE
• Ochrona komercyjnych i politycznych interesów w odniesieniu do UE i innych międzynarodowych związków i organizacji
• Stworzenie wspólnej polityki negocjacyjnej w stosunku do podmiotów handlowych
• Uczestnictwo w negocjacjach i konsultacjach na poziomie władz krajowych
• Współpraca z innymi krajowymi instytucjami w celu wzmocnienia pozycji branży mleczarskiej w zakresie opiniowania i tworzenia aktów prawnych
• Uczestnictwo w seminariach i warsztatach o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym
• Informacja i udział w ustalaniu obowiązujących standardów (m.in. w zakresie weterynarii, oznakowań żywności, itp)
• Benchmarking dla konkurencyjności i doskonałości (badania i analizy porównawcze, „podpatrywanie” dobrych praktyk)
• Korzystanie z badań i analiz rynku mleka w Polsce i świecie prowadzonych przez Polską Izbę Mleka
• Ujednolicenie standardów weterynaryjnych i jakościowych mleka surowego
• Przygotowywanie wiarygodnych analiz i badań marketingowych dostępnych dla członków Izby
• Korzystanie z potencjału i wiedzy doradców skupionych przy Polskiej Izbie Mleka działających na rzecz branży mleczarskiej na terenie Polski, wdrożenie sytemu ich akredytacji w celu zapewnienia wysokiej jakości usług na rzecz mleczarstwa – akredytacja udzielana przez Polską Izbę Mleka
• Nawiązanie współpracy z laboratoriami działającymi na rzecz mleczarstwa oraz jednostkami badawczymi na terenie UE
• Promocja polskiego mleczarstwa w kontekście pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników w przedsiębiorstwach
• Promocja branży mleczarskiej w kontekście utrzymywania dobrego wizerunku w oczach konsumentów
• Działania z zakresu komunikacji i PR (m.in. poprzez informacje o roli, rozwoju i wpływie odżywiania na zdrowie)
• Wspólne promocje mleka i produktów mleczarskich prowadzone w konsultacjach z działami marketingu członków Polskiej Izby Mleka.

Członkostwo w Polskiej Izbie Mleka oferuje namacalne i bezpośrednie korzyści w zakresie dostępu do wiedzy, warunków do wdrażania innowacji i zdrowej konkurencji.

Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa.

Wiedza ta przedstawiana jest m.in. w formie:
• Spotkań merytorycznych w grupach tematycznych (seminaria, szkolenia stacjonarne oraz przy użyciu platformy e-lerningowej)
• Aktualności, newsletterów
• Przeglądu gazet – publikacji branżowych
• Opracowań biuletynów
• Pokazywania najlepszych praktyk, wskazówek
• Przekazywania statystycznych kompendiów
• Opracowań własnych z prowadzonych badań i sondaży

Polska Izba Mleka to promocja i wymiana nowych idei dzięki współpracy ze specjalistami na całym świecie. Grupy robocze Polskiej Izby Mleka wspomagane są przez grupę ekspertów, aby rozwijać wiedzę i pomagać wdrażać ją w praktyce przemysłowej.