Cele Polskiej Izby Mleka

 • Występowanie z inicjatywą ustawodawczą

 • Promocja i umacnianie polskiego mleczarstwa oraz przetworów mleczarskich na rynkach krajowych i zagranicznych
 • Współpraca z Komisją Europejską oraz innymi instytucjami międzynarodowymi ukierunkowanymi na mleczarstwo (EDA, ASSIFONTE, EUCOLAIT)
 • Współpraca z instytucjami kreującymi politykę mleczną w kraju (MRiRW, ARR, ARiMR)
 • Współpracą z innymi organizacjami działającymi na rzecz mleczarstwa (m.in. IERiGŻ, FAPA)
 • Rozpowszechnianie najbardziej bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Polskiej Izby Mleka
 • Świadczenie członkom Izby pomocy doradczo-konsultacyjnej m.in. w zakresie dostępu do środków UE
 • Pomoc w zakresie konsolidacji i restrukturyzacji branży mleczarskiej
 • Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów wchodzących w skład PIM
 • Działalność wydawnicza i szkoleniowa oraz przeprowadzanie ekspertyz
 • Pomoc w ubezpieczeniach majątkowych zakładów i spółdzielni mleczarskich
 • Wymiana informacji pomiędzy członkami PIM na temat wiarygodności kontrahentów
 • Reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucji doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego
 • Prowadzenie działań kooperacyjnych z podmiotami z kraju i zagranicy, w tym z odpowiednikami PIM w innych państwach członkowskich UE oraz ważniejszych krajach producentów i eksporterów mleka na świecie
 • Działania lobbingowe na rzecz polskiego mleczarstwa
 • Działania zwiększające innowacyjność
 • Internacjonalizacja działań Izby
 • Doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych
 • Inne działania ukierunkowane na realizację potrzeb członków PIM