- Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego - http://izbamleka.pl -

Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa – Dyrektor Jerzy Plewa podczas seminarium w Przedstawicielstwie KE w Polsce

Posted By PIM On 30 listopada 2017 @ 08:09 In Aktualności | Comments Disabled

Image-1 [1]

Jerzy Plewa jest gościem specjalnym seminarium, które w piątek 1 grudnia br. zorganizowało Przedstawicielstwo KE w Polsce. Dyrektor Generalny w DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprezentował „Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE”. W seminarium uczestnicy również Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

IMG_4160 [2]

Celem seminarium jest zaznajomienie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, świata akademickiego, reprezentantów agencji i związków rolnych oraz pozostałych interesariuszy z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag/opinii do poniższego komunikatu w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 r. do 12 grudnia do godz. 12:00 na adres: doradztwo@izbamleka.pl.

 

flag_yellow_high [3]

 

 ”Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa”

Komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

 

Dlaczego potrzebujemy nowej reformy?

Wspólna polityka rolna (WPR) jest jedną z najstarszych polityk Unii Europejskiej (UE). Jej pierwotne cele – zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości bezpiecznej żywności po przystępnych cenach przy jednoczesnym wspieraniu europejskich rolników – zostały z powodzeniem zrealizowane. Od 1962 r. WPR przeszła szereg reform, a jej aktualizacje sprawiły, że wciąż ma sens. Sytuacja na świecie szybko się zmienia, podobnie jak wyzwania stojące zarówno przed rolnikami, jak i przed całym społeczeństwem. Wobec zmiany klimatu, niestabilności cen, niepewnej sytuacji politycznej i gospodarczej oraz rosnącego znaczenia handlu światowego rolnicy muszą każdego dnia uczyć się funkcjonować w zmieniającym się środowisku. Obowiązkiem prawodawców jest pomaganie im w radzeniu sobie z tymi zmianami oraz zapewnianie jednoznaczności i prostoty przepisów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Europejska polityka rolna uczyniła z UE potęgę rolno-spożywczą: UE jest największym światowym eksporterem produktów rolno-spożywczych, a jej dziedzictwo kulinarne, produkty spożywcze i umiejętności producentów cieszą się niezrównaną renomą. UE nie może jednak spocząć na laurach: sukces nie oznacza, że wszystko idzie doskonale.

WPR musi nadać impuls do przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo. WPR powinna przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności. WPR musi w pełni korzystać z innowacji cyfrowych, które mogą: ułatwiać codzienną pracę rolników, ograniczyć biurokrację i sprzyjać tak potrzebnej w tym sektorze wymianie pokoleń. WPR powinna doprowadzić do wzmocnienia unijnych obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu gospodarstwa rodzinnego.

Opublikowany dziś komunikat nadaje kierunek do realizacji tych celów i sprostania pojawiającym się wyzwaniom w oparciu o mniej nakazowe podejście i większą pomocniczość na poziomie państw członkowskich. Wszystko to ma na celu zbliżenie WPR do tych, którzy realizują ją w terenie.

Jak można dyskutować o zmianach polityki, nie znając budżetu i przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF)?

Pieniądze są środkiem prowadzącym do celu. W komunikacie rozważa się, jak WPR może doprowadzić do jak największych korzyści przy jak najniższych kosztach. To teraz musimy zastanowić się nad celami tej polityki i jej przyszłą strukturą. Pozwoli to ukierunkować debatę, bez uszczerbku dla wniosku Komisji dotyczącego kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), spodziewanego w maju 2018 r.

Dlaczego w komunikacie nie omówiono szczegółowo niektórych kwestii?

W komunikacie zwrócono uwagę na stojące przed nami wyzwania i możliwości, przedstawiono kierunki i określono możliwości dalszego działania, które należy rozważyć. W najbliższych miesiącach potrzebna jest szerzej zakrojona debata i dalsza praca, aby dokonać postępów w realizacji nakreślonych kierunków i dopracować koncepcje. Według tej samej logiki, na podstawie której w komunikacie zalecono mniej nakazowe podejście i zwiększenie pomocniczości, Komisja pragnie kontynuować debatę na temat praktycznych rozwiązań z szerokim gronem zainteresowanych stron i współprawodawców.

Jakie są kolejne kroki?

W nadchodzących miesiącach dyskusje oraz praca nad konkretnymi celami i przyszłą strukturą polityki w tej dziedzinie będą szły w parze z opracowywaniem kolejnych wieloletnich ram finansowych. Przyjmie to w szczególności formę oceny skutków różnych wariantów, realizowanej z wykorzystaniem informacji zebranych od zainteresowanych stron i obywateli (np. konsultacji publicznych przeprowadzonych w 2017 r., wniosków z programu sprawności i wydajności regulacyjnej, konferencji „Cork 2.0 – WPR: Wyraź swoją opinię”) i obejmie intensyfikację gromadzenia i przetwarzania informacji. Wnioski legislacyjne w sprawie przyszłej WPR są spodziewane przed latem 2018 r., po majowym wniosku Komisji dotyczącym kolejnych WRF.

W jaki sposób przyszła WPR będzie prostsza dla rolników i organów administracji państw członkowskich?

Komu chce się mierzyć żywopłoty, bo „Bruksela każe”? Dlaczego włoski rolnik miałby przestrzegać takich samych wymogów w zakresie ochrony środowiska jak fiński, choć uprawiają rolę w bardzo różnych warunkach?

Przyszła WPR określi wspólne cele oraz zestaw środków pozwalających je osiągnąć. Państwa członkowskie będą mogły wybierać z tego wspólnego zestawu środków, na poziomie krajowym lub regionalnym, najodpowiedniejsze dla nich opcje do osiągnięcia celów wyznaczonych na szczeblu UE.

Przejście od podejścia uniwersalnego do uwzględniania indywidualnych potrzeb oznacza, że wymogi unijne zostaną ograniczone do minimum. Faktyczne potrzeby w terenie będą oceniane przez państwa członkowskie i włączane przez nie do zatwierdzanego na poziomie UE planu strategicznego WPR. Naszym celem jest zawarcie z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich paktu zaufania.

Oczywiście również rozwój usług doradczych dla rolników i kompletne wdrożenie geoprzestrzennych wniosków o pomoc będą kolejnym krokiem upraszczającym składanie wniosków o pomoc i wdrażanie środków inwestycyjnych.

W jaki sposób to nowe podejście będzie funkcjonowało w praktyce?

Unia powinna określić podstawowe parametry strategiczne w oparciu o cele WPR, zobowiązania traktatowe UE, lecz także na przykład już uzgodnione cele i wartości docelowe dotyczące środowiska, zmiany klimatu (COP 21) i szereg celów zrównoważonego rozwoju.

Każde państwo członkowskie powinno ustanowić „plan strategiczny WPR”, obejmujący interwencje w ramach obu filarów: filara I i filara II. Plan ten będzie tak ukierunkowywać interwencję w ramach WPR, aby zmaksymalizować jej wkład w realizację celów UE i lepiej uwzględniać lokalne warunki i potrzeby w odniesieniu do tych celów. Jednocześnie państwa członkowskie będą miały więcej do powiedzenia przy opracowywaniu ram zgodności i kontroli mających zastosowanie do beneficjentów (w tym kontroli i kar).

Te plany strategiczne nie będą opracowywane w oderwaniu od siebie, lecz w ramach ustrukturyzowanego procesu, a Komisja będzie je oceniać i zatwierdzać. Pozwoli to zmaksymalizować wkład WPR w realizację priorytetów i celów UE oraz państw członkowskich w zakresie klimatu i energii. Zwiększy to również wartość dodaną UE i umożliwi dalsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów rolnych.

Państwa członkowskie będą ponosić większą odpowiedzialność i w większym stopniu odpowiadać za określanie celów i sposób ich realizacji, jednak w ramach tego nowego podejścia nadal będą zapewniane równe warunki działania i ochrona przyrody oraz utrzymane zostaną oba filary tej polityki.

Czy to pierwszy krok do renacjonalizacji WPR?

Wartość dodana UE nigdy nie była kwestionowana i WPR pozostaje jedną z najważniejszych polityk UE. Jest oczywiste, że nie ma rozwiązań uniwersalnych. Jakie są lokalne realia? W jakich konkretnych okolicznościach funkcjonują rolnicy? Chodzi tu o dostrzeżenie różnorodności rolnictwa, potencjału produkcji rolnej, różnych uwarunkowań klimatycznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych w całej UE. Chodzi o akceptację świadomości naszej różnorodności, zamiast prób narzucenia jednego modelu.

Opinie zgromadzone dzięki ogólnounijnym internetowym konsultacjom publicznym od lutego do maja 2017 r. zdecydowanie świadczą o wartości dodanej zarządzania polityką rolną na poziomie Unii, jako że zapewnia to równe warunki działania na jednolitym rynku. Tylko przy wspólnym podejściu rolnictwo europejskie może skuteczniej reagować na wspólne wyzwania, takie jak potrzeba ochrony środowiska czy działania w dziedzinie klimatu. Ponadto często wymieniana była konieczność utrzymania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej UE, jak również potrzeba stworzenia wspólnych ram wymiany najlepszych praktyk.

Wprawdzie szczegółowe kwestie dotyczące wdrażania środków zostaną uzgodnione na szczeblu krajowym/regionalnym, ale UE zagwarantuje dobrze skonstruowane ramy regulacyjne i budżetowe, umożliwiające osiągnięcie naszych wspólnych celów za pomocą wspólnych instrumentów, zgodnie z Traktatami UE, oraz wypełnienie międzynarodowych zobowiązań UE w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej informacji w notatce Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_pl.htm [4]

 

Pełna treść komunikat w języku polskim:

Komunikat KE [5]

 

 

 Źródło: Komisja Europejska, Przedstawicielstwo KE w Polsce


Article printed from Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego: http://izbamleka.pl

URL to article: http://izbamleka.pl/2017/11/30/przyszlosc-produkcji-zywnosci-i-rolnictwa-komunikat-w-sprawie-wspolnej-polityki-rolnej-po-2020-r/

URLs in this post:

[1] Image: http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2017/11/Image-1.jpg

[2] Image: http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_4160.jpg

[3] Image: http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2017/11/flag_yellow_high.jpg

[4] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_pl.htm: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_pl.htm

[5] Komunikat KE: http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2017/11/Komunikat-KE.pdf

© 2011 Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego.